Bijlagen

Gemeentefonds

Omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag x €1

Inwoners

177.659

161

28.690.000

Eenouderhuishoudens

6.313

828

5.226.000

Eenpersoonshuishoudens ( m.i.v. 2016 )

52.250

52

2.711.000

Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

5.552

16

88.000

Eenpersoonshuishoudens tussen 75 en 84 jaar

3.600

63

228.000

Eenpersoonshuishoudens boven 85 jaar

1.663

111

184.000

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

2.258

1.258

2.841.000

Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

1.556

3.555

5.530.000

Medicijngebruik met drempel

22.036

372

8.202.000

Bedden

148.521

1

122.000

Jongeren < 20 jaar

29.228

727

21.237.000

Inwoners onder 65 jaar

149.084

4

605.000

Ouderen 65+

28.575

101

2.879.000

Ouderen  75-85 jaar

8.558

26

226.000

Ouderen 65 t/m 74 jaar

16.924

0

3.000

Ouderen 85 jaar en ouder

3.093

0

1.000

Huishouden met laag inkomen

30.021

31

921.000

Huishouden met laag inkomen  (drempel) 

21.415

694

14.867.000

Huishoudens

99.342

92

9.125.000

Huishoudens met laag inkomen tussen 65 en 74 jaar

2.812

124

348.000

Huishoudens met laag inkomen tussen 75 en 84 jaar

1.527

495

756.000

Huishoudens met laag inkomen boven 85 jaar

539,50719

864

466.000

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

4.998

241

1.207.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

47.356

-123

-5.831.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

9.985

-482

-4.811.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar

5.834

113

659.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar

3.169

452

1.432.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 en ouder

1.119

791

885.000

Bijstandsontvangers

7.131

2.150

15.331.000

Loonkostensubsidie  ( m.i.v. 2016 )

162

1.957

317.000

Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

1.669

648

1.082.000

Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens (3-jaars gemiddelde)

1.602

1.716

2.748.000

Re-integratie klassiek

20,817

358.505

7.463.000

Uitkeringsontvangers

16.515

86

1.427.000

Uitkeringsontvangers minus bijstandontvangers (3-jaars gemiddelde)

9.384

1.063

9.978.000

Wajong

3.425

863

2.956.000

Minderheden

15.025

324

4.872.000

Klanten potentieel lokaal

208.210

48

9.930.000

Klanten potentieel regionaal

356.860

24

8.682.000

Leerlingen VO

11.194

371

4.148.000

Leerlingen (V)SO 

5.413

231

1.249.000

Basisonderwijsleerlingen met gewicht 0,3

509

-1.605

-817.000

Basisonderwijsleerlingen met gewicht 1,2

484

-2.521

-1.220.000

Oppervlakte land

5.252

41

216.000

Oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.252

27

141.000

Oppervlakte binnenwater

511

37

19.000

Oppervlakte bebouwing

759

589

447.000

Oppervlakte bebouwing kern

717

2.285

1.638.000

Oppervlakte bebouwing buitengebied

42

1.929

81.000

Opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

717

3.089

2.215.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied

42

1.524

64.000

Woonruimten

86.064

60

5.191.000

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

86.064

51

4.371.000

Historische kern 

20

3.200

64.000

Bewoonde oorden

16.196

31

508.000

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

90

1.294.000

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

6.095.057

69.000

ISV (b) herstructurering 

1,41%

3.765.540

53.000

Omgevingsadressendichtheid

206.640

59

12.167.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.740

11

20.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

53.640

6

312.000

Meerkernigheid

4

9.000

36.000

Kernen met minstens 500 adressen

2

60.500

121.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

4

15.000

60.000

Bedrijfsvestigingen

19.591

75

1.474.000

OZB niet woningen 

2.947

380

1.120.000

Vast bedrag

249629,29

1

250.000

Bedrag in basis

198.874.000

Punten uitkerings factor

1,623

123.899.000

Subtotaal uitgavenijkingen

322.773.000

OZB  waarde woning eigenaar

-15.585.000

OZB niet-woningen  eigenaar

-4.670.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.742.000

Subtotaal Algemene Uitkering.

298.776.000

Suppletie-uitkering bommenregeling

1.608.331

Suppletie-uitkering overheveling IUSD

367.741

Beeldende kunst en vormgeving 

150.000

Maatschappelijke opvang

12.488.123

Gezond in de stad

443.877

Preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

Bodemsanering ( 2016-2020 )

1.164.076

Vrouwenopvang

5.617.814

Voorschoolse voorziening peuters

398.132

Faciliteitenbesluit opvangcentra

283.063

Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

410.545

LHBT-emancipatiebeleid

70.000

Veiligheidshuizen

218.680

Impuls brede school sport en cultuur (combinatiefunctie)

764.681

Armoedebestrijding kinderen

969.619

Schulden en armoede

298.937

Maatschappelijke begeleiding

156.420

Programma geweld hoort nergens thuis

75.000

Transformatiefonds sociaal domein jeugd

671.183

Verhoging taalniveau statushouders

204.816

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

388.189

Aanpak laaggeletterdheid

126.049

Pilot verder integratie op de arbeidsmarkt

50.460

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

79.264

Perspectief op werk

1.000.000

Versterking arbeidsmarktregio's

76.921

Experiment gesloten coffeeshopketen

150.000

Inburgering

351.833

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

1.983.947

Compensatie parkeer- en toeristenbelasting (corona)

2.316.000

Eigen bijdrage Wmo (corona)

252.226

Extra kosten verkiezingen (corona)

265.117

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (corona)

186.131

Precariobelasting en markt- en evenementenleges (corona)

314.292

Crisisdienstverlening (corona)

413.218

Jeugdhulp kinderen in een AZC

67.323

Integratie-uitkeringen

Jeugd / voogdij / 18+

5.453.760

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

67.661.008

Participatie

26.152.846

Totaal gemeentefonds

433.030.895

Voorgaande jaren ( 2017-2019 )

126.752

Totaal gemeentefonds

433.157.647

 

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57