Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1 mln                V = Voordeel / N = Nadeel

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

Bestuur en organisatie

66,6

-9,2

57,4

 N

64,8

-8,9

55,9

 N

66,2

-9,6

56,7

 N

-1,4

0,6

-0,8

 N

Veiligheid

18,5

-0,3

18,2

 N

19,0

-0,8

18,2

 N

18,7

-0,6

18,1

 N

0,3

-0,3

0,0

 V

Economie en toerisme

6,1

-1,9

4,1

 N

5,4

-1,8

3,6

 N

5,4

-1,4

4,0

 N

0,0

-0,4

-0,4

 N

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

236,1

-9,7

226,4

 N

246,1

-11,4

234,8

 N

239,0

-12,6

226,4

 N

7,1

1,2

8,4

 V

Werk en Inkomen

184,3

-107,9

76,3

 N

208,1

-127,6

80,5

 N

201,0

-135,4

65,7

 N

7,1

7,8

14,9

 V

Onderwijs

34,0

-7,1

26,9

 N

33,8

-9,0

24,8

 N

32,5

-9,8

22,8

 N

1,3

0,8

2,1

 V

Bereikbaarheid

48,2

-22,0

26,2

 N

49,9

-25,4

24,5

 N

48,4

-20,8

27,6

 N

1,5

-4,6

-3,1

 N

Wonen en stedelijke ontwikkeling

132,5

-129,2

3,4

 N

139,1

-129,6

9,5

 N

120,7

-109,2

11,5

 N

18,4

-20,4

-2,0

 N

Openbare ruimte

43,2

-23,9

19,3

 N

48,9

-24,3

24,7

 N

46,8

-23,7

23,1

 N

2,1

-0,5

1,6

 V

Cultuur en Cultureel Erfgoed

29,0

-4,2

24,8

 N

30,8

-5,2

25,6

 N

29,5

-4,6

24,9

 N

1,3

-0,6

0,7

 V

Sport

18,2

-5,6

12,6

 N

18,5

-5,6

12,9

 N

17,5

-5,0

12,5

 N

0,9

-0,6

0,4

 V

Financiën

11,8

-507,8

-496,0

 V

25,9

-534,3

-508,4

 V

20,6

-541,2

-520,6

 V

5,3

6,9

12,2

 V

Saldo van lasten en baten

828,4

-828,7

-0,2

 V

890,4

-883,8

6,5

 V

846,4

-873,8

-27,4

 V

43,9

-10,0

33,9

 V

Saldo van reserves

Financiën

15,0

-14,4

0,6

 N

31,8

-38,3

-6,5

 V

31,5

-37,9

-6,4

 V

0,3

-0,4

-0,1

 N

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

15,0

-14,4

0,6

 N

31,8

-38,3

-6,5

 V

31,5

-37,9

-6,4

 V

0,3

-0,4

-0,1

 N

Totaal

843,4

-843,1

0,3

 V

922,2

-922,2

0,0

 V

878,0

-911,7

-33,8

 V

44,2

-10,4

33,8

 V

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57