Stadsrekening

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Stadsrekening 2020

Programma
Financiën

Portefeuillehouder
M. Esselbrugge

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
20 april 2021

Voorstel om te besluiten

  1. De Stadsrekening 2020 vast te stellen.
  1. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 33.767.122 te storten in de saldireserve.
  1. De  middelen voor Faciliteitenbesluit opvangcentra en Pilots verdere integratie arbeidsmarkt  ad € 162.772 toe te voegen aan de  bestemmingsreserve Decembercirculaire.
  1. Het niet bestede deel van € 2.372.233 voor aardgasvrije wijken, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire.
  1. Claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 452.668 voor de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg.
  1. Claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 2.051.767 voor de uitvoeringskosten Tozo voor het jaar 2021.
  1. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-1766)
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57