Paragrafen

Investeringen

Dit jaar hebben we voor een bedrag van 41 miljoen euro in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Voor zover kredieten in 2020 niet tot besteding of afronding zijn gekomen, schuiven deze zoals te doen gebruikelijk door naar 2021 (zie kolom 'Budget 2021-2024'). Dit geldt niet voor de bulkinvesteringen, tenzij anders door ons voorgesteld; het niet bestede deel van deze investeringsbudgetten valt volgens de huidige regels vrij en overschrijdingen worden verrekend met het krediet van het volgende jaar.  Dit is meegenomen in begrotingswijziging BW-01766.

In het kader van de investeringen stellen we verder het volgende aan uw raad voor:

 1. van het beschikbare krediet voor de Basisscholen Nijmegen Noord (programma Onderwijs) een bedrag van € 122.000 vrij te laten vallen;
 2. het krediet voor DDC Citadel (programma Onderwijs) af te sluiten en het restantbedrag van € 4.000 vrij te laten vallen;
 3. de overschrijding van het krediet 'fietsvriendelijke maatregelen' (programma Bereikbaarheid) te dekken uit het restant op het krediet 'fietsnetwerk' en het daarna nog resterende kleine tekort te verrekenen met het krediet 'snelfietsroutes';
 4. het tekort op het bulkkrediet 'investeringen openbare ruimte' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met  het bulkkrediet van 2021;
 5. het krediet ‘Fietsparkeren Kelfkensbos’ (programma Bereikbaarheid) toe te voegen aan het krediet ‘Fietsenstalling Kelfkensbos’;
 6. het krediet 'Nijmegen-West Groene Buffer' (programma Openbare Ruimte) af te sluiten en het restantkrediet vrij te laten vallen;
 7. het krediet voor 'Afronding Project Ondergrondse Afvalcontainers' (programma Openbare Ruimte) af te sluiten;
 8. het krediet 'Valkhofpark/Hunnerpark' (programma Openbare Ruimte) toe te voegen aan het krediet 'Renovatie rijksmonument Valkhofpark' (programma Wonen en stedelijke ontwikkeling);
 9. van het krediet ‘Vastgoed Rendabel’, programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling, een bedrag van € 347.000 vrij te laten vallen en het restant vanwege doorlopende projecten toe te voegen aan het krediet van 2021;
 10. het krediet ‘Rotonde Stationstraat (deel Knoop 38)’ vrij te laten vallen;
 11. de overschrijding van € 6.000 van het krediet Keizer Karel Podia (programma Cultuur en Cultureel Erfgoed) te accorderen en het krediet af te sluiten;
 12. het krediet 'Cultuurhistorie' (programma Cultuur en Cultureel Erfgoed) af te sluiten;
 13. het krediet 'Gymzaal De Grote Boel' (programma Sport) af te sluiten;
 14. het restant van het bulkkrediet 'kunstgrasvelden' (programma Sport) ad € 577.000 over te hevelen naar 2021;
 15. het restant van het bulkkrediet 'bedrijfsinvesteringen' (programma Bestuur en Organisatie) ad € 522.000 over te hevelen naar 2021.

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2020 en nemen we mee in de 1e Voortgangsmonitor 2021.

In onderstaande tabel treft u per programma informatie over beschikbaar gestelde kredieten en de besteding daarvan. Aan de beschikbare kredieten zijn ook de investeringskredieten toegevoegd waarover de raad bij het vaststellen van de Stadsbegroting 2021 een besluit heeft genomen; op een aantal van deze nieuwe kredieten zijn in 2020 uitgaven gedaan.

Bedragen x € 1.000

Krediet

Realisatie tm
vorig jaar

Realisatie
huidig jaar

Budget
2021-2024

Veiligheid

75

0

0

75

Economie en toerisme

4.800

249

51

4.500

Welzijn wijkontwikkeling en zorg

3.433

785

142

2.506

Onderwijs

22.039

3.589

3.824

14.626

Bereikbaarheid

66.774

20.589

9.121

37.064

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

58.235

4.234

6.067

47.934

Openbare Ruimte

22.320

2.305

15.136

4.879

Cultuur en cultureel erfgoed

22.870

10.164

-625

13.331

Sport

34.294

7.122

4.453

22.719

Financiën

1.500

240

553

707

Bedrijfsinvesteringen

2.857

0

2.335

522

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57