Bijlagen

Subsidiestaat

Programma

Begroting

Realisatie

Restant

Overhead

1.000

1.000

0

Totaal programma Bestuur en organisatie

1.000

1.000

0

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

11.752.902

11.383.867

369.036

Musea

2.809.389

2.801.075

8.315

Cultureel erfgoed

156.177

194.247

-38.070

Media

6.096.943

6.035.111

61.832

Totaal programma Cultuur en cultureel erfgoed

20.815.413

20.414.300

401.112

Economische ontwikkeling

1.052.875

992.200

60.675

Bedrijfsloket

500.000

466.247

33.753

Economische promotie

425.062

409.200

15.862

Totaal programma Economie en toerisme

1.977.937

1.867.647

110.291

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.809.904

7.641.516

1.168.388

Totaal programma Onderwijs

8.809.904

7.641.516

1.168.388

Openbaar groen en recreatie

168.871

168.089

782

Riolering

26.625

26.625

0

Milieubeheer

495.624

377.653

117.971

Totaal programma Openbare ruimte

691.120

572.367

118.753

Sportbeleid en activering

2.541.962

2.372.280

169.682

Sportaccommodaties

44.012

44.012

0

Totaal programma Sport

2.585.974

2.416.292

169.682

Openbare orde en veiligheid

54.601

48.653

5.948

Totaal programma Veiligheid

54.601

48.653

5.948

Samenkracht en burgerparticipatie

21.514.234

21.157.598

356.635

Wijkteams

8.588.163

8.469.659

118.504

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.664.899

1.655.991

8.908

Maatwerkdienstverlening 18+

1.718.548

1.718.548

0

Maatwerkdienstverlening 18-

376.680

376.680

0

Geëscaleerde zorg18+

20.309.649

18.511.609

1.798.040

Geëscaleerde zorg18-

189.150

312.407

-123.257

Volksgezondheid

1.577.937

1.493.149

84.788

Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

55.939.260

53.695.641

2.243.619

Inkomens regelingen

1.455.546

1.430.346

25.200

Begeleide participatie

23.300

23.300

0

Arbeidsparticipatie

198.394

198.394

0

Totaal programma Werk en Inkomen

1.677.240

1.652.040

25.200

Ruimtelijke ordening

20.974

20.000

974

Wonen en bouwen

82.962

81.109

1.853

Totaal programma Wonen en stedelijke ontwikkeling

103.936

101.109

2.827

Totaal per jaar

92.656.385

88.410.565

4.245.819

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57