Jaarrekening

Balans

ACTIVA

31-12-2020

 31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa

Eigen Vermogen

kosten afsluiten geldleningen

9

11

algemene reserves

78.033

67.261

bestemmingsreserves

14.522

26.404

bijdrage aan activa in eigendom  van derden

20.309

17.106

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

33.767

5.289

20.318

17.117

126.322

98.955

Materiële vaste activa

Voorzieningen

in erfpacht gegeven gronden

559

559

voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's

21.846

20.334

investeringen met een economisch nut

280.285

278.050

egalisatievoorzieningen

0

6

investeringen met een economisch nut (heffing )

43.963

52.413

middelen van derden met bestedingsdoel

5.553

5.085

investeringen met een maatschappelijk nut

103.291

102.048

428.099

433.070

27.399

25.425

Financiële vaste activa

Langlopende schulden

kapitaalverstrekkingen aan:

obligatieleningen

98.000

68.000

Deelnemingen

1.650

1.706

onderhandse leningen van:

leningen aan:

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

48

61

woningbouwcorporaties

19.863

22.307

binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

378.493

447.864

deelnemingen

7.259

8.077

binnenlandse bedrijven

11.000

11.000

overige langlopende leningen

34.391

39.765

openbare lichamen

90.000

90.000

waarborgsommen

186

229

63.164

71.855

577.728

617.154

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

grond- en hulpstoffen

45

75

Grondexploitaties

268.478

308.822

voorraad gereed product en handelsgoederen

129

 117

268.652

309.013

Kortlopende vorderingen

Kortlopende schulden

vorderingen op openbare lichamen

35.033

34.344

overige kasgeldleningen

89.000

112.000

rekening-courant derden

34.000

12.000

bank- en kassaldi

6

rekening-courant derden

225

2.875

overige vorderingen

34.670

21.758

overige schulden

25.471

12.797

103.703

68.102

114.696

127.678

Liquide middelen

kassaldi

46

6

banksaldi

4.341

2.712

4.386

2.718

Overlopende activa

Overlopende passiva

verplichtingen

32.521

37.970

voorschotbedragen overheidslichamen:

voorschotbedragen overheidslichamen:

Europese overheid

727

1.347

Europese overheid

161

1.746

Rijk

0

85

Rijk

13.224

1.037

Nederlandse overheid

217

0

Nederlandse overheid

4.574

2.416

overige nog te ontvangen bedragen

8.347

9.982

overige vooruit ontvangen bedragen

989

912

9.291

11.414

51.469

44.081

TOTAAL ACTIVA

897.614

913.291

TOTAAL PASSIVA

897.614

913.291

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen € 736.271 (bedrag x 1.000)

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57