Jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

                        86.680

                        86.680

                        86.821

-Hondenbelasting

                           1.266

                           1.266

                           1.164

-Precariobelasting

                               519

                               519

                                     6

Toeristenbelasting

                               769

                               769

                               598

Gemeentefonds (incl. uitkering sociaal domein)

                     404.407

                     430.990

                     433.158

Dividend

                               523

                               523

                           2.101

Saldo financieringsfunctie

                           695

                           773

                           2.060

Bespaarde rente

                           1.121

                           1.121

                               793

Totaal

                     495.980

                     522.641

                     526.701

 
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing. De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2020 opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57