Bijlagen

Leningen norm renterisico

Bereken renterisico op de vaste schuld

Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

Berekenen renterisico op de vaste schuld

x € 1.000

[1]

Renteherzieningen 

1.865

[2] 

Aflossingen

99.382

[3] 

Renterisico (1+2) 

101.247

[4] 

Renterisiconorm

168.480

[5a] = [4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm

67.233

[5b] = [3>4] 

Overschrijding renterisiconorm

Berekening:

Begrotingstotaal jaar 2020

[4a] 

Begrotingstotaal 

842.400

[4b] 

Percentage regeling 

20

[4] = [4a] x [4b]/100 

Renterisiconorm 

168.480

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 101miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 168 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57