Bijlagen

Coronaeffecten

Coronaeffecten

Coronacompensatie

Toegekende coronacompensatie 2020

Totaal bedragen * € 1.000

2020
 2 e voortgangsmonitor

2020 Stadsrekening

Provinciale compensatie:

- algemeen

500

500

- matching cultuur

805

805

Rijkscompensatie:

- TOZO

22.820

22.809

- cultuur

1.610

1.610

- 1e tranche via gemeentefonds zie uitwerking

7.316

7.316

- 2e tranche via gemeentefonds, zie uitwerking

3.920

3.920

- 3e tranche via gemeentefonds, zie uitwerking

1.998

- regeling tegemoetkoming sport

187

187

Totaal compensatie

37.158

39.145

1e tranche via gemeentefonds, bedragen * € 1.000

2020
 2 e voortgangsmonitor

2020 Stadsrekening

Afname toeristenbelasting

151

151

Inhaalzorg Jeugdwet

391

391

Inhaalzorg WMO 2015

127

127

Maatschappelijke opvang

2.406

2.406

Vrouwenopvang

184

184

Inkomstenderving participatiebedrijf

1.091

1.091

Voorschoolse voorziening peuters

86

86

Parkeerinkomsten

2.165

2.165

Lokale culturele voorzieningen

715

715

Totaal 1e tranche

7.316

7.316

2e tranche via gemeentefonds, bedragen * € 1.000

2020
 2 e voortgangsmonitor

2020 Stadsrekening

Inkomstenderving tot 1 juni (precario, markt en evenementen)

314

314

Inkomstenderving na 1 juni (indicatief)

nb

-

Lokale culturele voorzieningen gemeenten na 1 juni

751

751

Buurt- en dorpshuizen

205

205

Toezicht en handhaving

507

507

Vrijwilligersorganisaties Jeugd (scouting, speeltuin)

64

64

Verkiezingen

265

265

Sw-bedrijven na 1 juni

606

606

Opschalingskorting (schrappen oploop in 2020)

770

770

Niet innen eigen bijdrage WMO

252

252

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

186

186

Totaal 2e tranche

3.920

3.920

3e tranche via gemeentefonds, bedragen * € 1.000

2020
 2 e voortgangsmonitor

2020 Stadsrekening

Continuïteit van zorg (COVID 19)

218

Compensatie quarantaine kosten

48

Continuïteit van zorg beschermd wonen

188

Gemeentelijk schuldenbeleid

23

Bijzondere bijstand

81

Aanvullend pakket re-integratiekosten

818

Crisisdienstverlening

413

Totaal 3e tranche

-

1.998

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57